Retningslinjer for medlemsfordelen  Min advokat

1. Hva medlemsfordelen omfatter

Medlemsfordelen dekker medlemmenes behov til nødvendig juridisk bistand i henhold til disse retningslinjene slik de gjelder på det tidspunktet retthjelpsbehovet oppstår. Rettshjelpsbehov som oppstår før medlemskapet i Industri Energi omfattes ikke av medlemsfordelen. De forhold og/eller opplysninger som rettshjelpbehovet/saken bygger på, må ha kommet til medlemmets kunnskap under medlemskapet.

Retningslinjene for medlemsfordelen kan bare endres av Industri Energis administrasjon. Slik endring får først virkning fra påfølgende kalendermåned etter vedtakelse.

2. Juridisk rådgivning

Medlemmet, i egenskap av privatperson, vil få inntil 20 timer gratis juridisk rådgivning per år fra advokatene i Min Advokat innen følgende rettsområder:

 • Familierett.
 • Saker etter barneloven.
 • Arverett (ikke bostyreroppdrag).
 • Kjøpsrettssaker, håndverkertjenester, pakkereiser og privat kjøp/salg av varer.*
 • Fast eiendoms rettsforhold, herunder også husleierett og plan- og bygningsrett.
 • Førerkortbeslag i trafikksaker, forutsatt at påstått lovovertredelse ikke er knyttet til kjøring i ruspåvirket tilstand eller kjøring med for høy hastighet.
 • Sivile saker etter hundeloven og småbåtloven.
 • Bistand til ofre for ulovlig nettpublisering.

Dette gjelder med unntak av:

 • Saker etter barneverntjenesteloven.
 • Saker om kjøp/salg av fast eiendom, herunder saker om nyoppføring eller total rehabilitering av boenhet/fritidseiendom.
 • Saker om odels- og åsetesrett.
 • Bistand ytes ikke til boligutleie i næring.
 • Utlendingssaker, herunder saker om asyl, opphold og familieinnvandring.
 • Skatte- og avgiftsspørsmål.
 • Saker der medlem har krav mot eget forsikringsselskap.
 • I forvaltningssaker ytes kun bistand i klageomgangen. Overprøving av forvaltningsvedtak for domstolen er unntatt.

*2.1 Fellesbestemmelser for varer og tjenester

Medlemsfordelen gjelder for kjøp av nye varer og tjenester etter forbrukerkjøpsloven samt privat kjøp/salg av brukt bil, båt og motorsykkel. Dette gjelder dog ikke kjøp og salg ved auksjon. Medlemsfordelen dekker juridisk bistand fra Min Advokat ved forsinkelse/mangel ved varen/tjenesten. Kjøpesummen for den enkelte vare eller tjeneste må utgjøre minst kr 2.000.

Medlemsfordelen gjelder bare saker som reguleres av norsk rett og som skal behandles av norske domstoler.

*2.2 Varekjøp som dekkes av medlemsfordelen

Kjøp av nye møbler, klær, elektriske artikler, biler og andre nye varer som omfattes av forbrukerkjøpsloven. Medlemsfordelen gjelder også ved kjøp av brukt bil, båt eller motorsykkel, dersom det ved kjøpet er inngått skriftlig kjøpekontrakt der tilstanden er beskrevet.

*2.3 Tjenester som dekkes av medlemsfordelen

Tjenester innen reiser/hotell/restaurant (også pakkereiser), levering av tv-signaler/telefoni/bredbånd, strøm, banktjenester, leie av bil/båt/maskiner, reparasjon/service på bil/båt/maskiner, flyttebyrå/renhold i forbindelse med flytting, alarm-/sikkerhets-/vakttjenester, treningsstudio, veterinær, kennel, renseri/vask av klær, fotograf, urmaker, gullsmed, frisør og transport av varer. Tjenester som omfattes av forbrukerkjøpsloven og håndverkertjenesteloven.

*2.4 Kjøp som ikke dekkes

Medlemsfordelen dekker ikke andre typer kjøp av varer og tjenester enn de som positivt er angitt i punktene 2.1 – 2.3.

3. Advokatbistand ved tvist

Min Advokat gir bistand i tvister der medlemmet er part i egenskap av privatperson, men bare i tvister innen følgende rettsområder:

 • Familierett.
 • Saker etter barneloven.
 • Arverett (ikke bostyreroppdrag).
 • Kjøpsrettssaker, håndverkertjenester og pakkereiser som beskrevet i pkt. 2.
 • Fast eiendoms rettsforhold, begrenset til:
  • Etablerte servitutter og festeavtaler, knyttet til fast eiendom (ikke landbrukseiendom) som er medlemmets bolig eller fritidsbolig i Norge.
  • Naboforhold etter naboloven, knyttet til fast eiendom som er medlemmets bolig eller fritidsbolig i Norge.
  • Leie/utleie av medlemmets bolig eller fritidsbolig i Norge.
 • Førerkortbeslag i trafikksaker, som beskrevet under pkt. 2.

Dette gjelder med de samme unntak som i pkt. 2.

Det er oppstått tvist dersom et krav er bestridt, eller en part unnlater å ta stilling til kravet innen rimelig tid.

Min Advokat avgjør hvorvidt det er nødvendig med advokatens personlige oppmøte i rettsmøter om førerkortbeslag, i forliksråd, forbrukertvistutvalg, husleietvistutvalg, konfliktråd, lensmannsskjønn, jordskifteretten og lignende.

4. Adgang til reservasjon fra medlemsfordelen

Følgende medlemmer av Industri Energi kan reservere seg fra denne medlemsfordelen:

 • Gratismedlem som ikke betaler full kontingent til Industri Energi.
 • Medlem av Industri Energi som hadde reservert seg mot HELP Advokatforsikring før 1. oktober 2009 og som fortsatt ikke ønsker advokathjelp som en medlemsfordel.
 • Medlemmer som fyller 70 år, gis fra den måneden de fyller 70 år mulighet til å si opp tjenesten.
 • Medlem som har fast bosted utenfor Norge.
 • Medlem som er omfattet av medlemsfordelen gjennom å være en del av husstanden til et annet medlem av Industri Energi. Hvis et slikt medlem ønsker å reservere seg mot medlemsfordelen kan skriftlig varsel om dette sendes Industri Energi, og reservasjonen får da virkning fra påfølgende kalendermåned. Slik reservasjon vil i det følgende betegnes som «betalingsreservasjon».

Et medlem av Industri Energi som tidligere var reservert mot forsikringen hos HELP Advokatforsikring, kan inkluderes i medlemsfordelen. Medlemmet må da kontakte Industri Energi og medlemsfordelen vil virke fra påfølgende kalendermåned.

5. Hvem kan bruke medlemsfordelen?

Medlemsfordelen gjelder for medlem av Industri Energi, samt for dennes husstand. Med husstand menes inntil to voksne som lever sammen i ekteskap eller ekteskapslignende forhold, og deres helt eller delvis hjemmeboende barn under 20 år.

I tilfelle tvist eller interessemotsetning mellom husstandsmedlemmer, gjelder medlemsfordelen kun til fordel for medlemmet av Industri Energi. Dersom flere i husstanden har medlemsfordelen i Industri Energi, vil disse få tilbud om ekstern advokat. Det ytes ikke bistand i saker mellom husstandsmedlemmer, der ingen av partene har medlemskap i Industri Energi/selvstendig medlemsfordel.

6. Når kan et medlem bruke medlemsfordelen?

Medlemsfordelen kan benyttes så lenge man er medlem av Industri Energi. Min Advokat behandler saker der rettshjelpsbehovet oppstod 1. oktober 2016 eller senere. Utmelding og eksklusjon fra Industri Energi og/eller Min Advokat anses som en oppsigelse av et eventuelt løpende advokatoppdrag og oppdraget vil bli avsluttet.

7. Norsk verneting og lovvalg

Medlemsfordelen gjelder bare saker som reguleres av norsk rett og som skal behandles av norske domstoler.

For medlemmer bosatt i Sverige og Danmark gjelder egen ordning.

8. Medlemsfordelen gjelder ikke

 • Saker vedrørende næringsforhold.
 • Tvister mot Industri Energi, eller saker der det er interessemotsetning mellom medlemmet og Industri Energi.
 • Saker som gjelder medlemmets forsettlige eller svikaktige handling eller unnlatelse.
 • Saker som har sammenheng med skader som følge av radioaktivitet, kjemiske katastrofer eller naturkatastrofer, terrorhandling, krig, revolusjon/opptøyer eller andre tilsvarende hendelser.

9. Medlemmets plikter overfor Min Advokat

Medlemmet må melde saken/rettshjelpsbehovet til Min Advokat uten ugrunnet opphold og uansett innen seks måneder. Medlemmet plikter å opptre lojalt overfor Min Advokat. Medlemmet plikter å legge frem alle relevante opplysninger og dokumenter.

Medlemmet plikter å informere om eventuelle andre relevante forsikringsordninger vedkommende måtte være berettiget til. En eventuell utbetaling fra en slik forsikringsordning tilfaller Industri Energi.

Medlemmet skal ikke selv ta skritt i saker som håndteres av Min Advokat uten uttrykkelig avtale om det. Dersom medlemmet ikke oppfyller sine plikter i henhold til retningslinjene til Min Advokat, kan retten til å bruke medlemsfordelen tapes i den gjeldende sak.

10. Min Advokats plikter og rettigheter

Min Advokat vurderer medlemmets sak og yter advokatbistand så langt saken er dekket, i saker der Min Advokat finner at det er sannsynlig at kravet vil føre frem. Min Advokat kan avslutte saken dersom man finner at kravet ikke vil føre frem.

Min Advokat avgjør i samråd med medlemmet hvilke skritt som skal tas i saken, herunder om saken skal bringes inn for domstolene. Min Advokat tildeler oppdraget til intern eller ekstern advokat. Dersom medlemmet velger å benytte annen advokat enn den Min Advokat har tilbudt, skjer dette for medlemmets egen regning.

Industri Energi dekker inntil tre millioner kroner per sak. Dette utgjør egne sakskostnader, idømte sakskostnader, rettsgebyr og utgifter til vitner og sakkyndige. Industri Energi er ikke ansvarlig for advokatkostnader som overstiger godtgjørelse fastsatt av retten. Der saken ved rettslig tvist i rettsapparatet er håndtert for medlemmet av en annen advokat enn Min Advokats advokater, plikter medlemmet etter anmodning fra forbundet, å begjære at retten fastsetter advokatens godtgjørelse i henhold til tvisteloven § 3-8.

I saker der medlemmet begjærer åpning av konkurs eller offentlig skifte av felleseiebo eller dødsbo, dekkes ikke rettsgebyrer eller forskudd til dekning av boomkostninger av medlemsfordelen. Industri Energi svarer ikke for kostnader som er pådratt uten Min Advokats forutgående samtykke. Min Advokat har rett til å holde motparten ansvarlig for saksomkostningene. Slik erstatning tilfaller Industri Energi.

11. Nemndsbehandling

Dersom medlemmet er uenig i en avgjørelse om å avslutte saksbehandlingen kan vedkommende kreve at avgjørelsen overprøves av Min Advokats klagenemnd.

Saken sendes da til post@minadvokat.no. Klage må fremsettes skriftlig og innen 30 dager etter avgjørelse om avslutning av sak.

Leder av nemda oppnevnes av forbundet. Nemndsleder skal være uavhengig jurist med dommererfaring. Såfremt nemndsleder finner det hensiktsmessig avgjør vedkommende saken alene. For det tilfellet at saken er tvilsom og/eller prinsipiell, oppnevner leder ytterligere to nemndsmedlemmer som skal være jurister.

Nemnda avgjør kun om saksbehandlingen skal fortsette eller avsluttes av Min Advokat. Nemnda kan videre beslutte at saken skal føres av en ekstern advokat for Industri Energis regning.